Курсове провеждани от „Варна Марийн” ООД 

Наименование на курса Анотация на курса Такси
продължителност 
1Капитан на кораб до 40 БТ по море Skipper up to
40 GT

- Присъствен


- Оn-line (онлайн)
Курсът е предназначен за подготовка на лица за придобиване на сертификат „Водач на кораб до 40 бруто тона на море”, с който ще могат да управляват катер, лодка и яхта до 40 бруто тона и ще могат да работят на кораби в международно плаване. Сертификатът има международна валидност.
По заявка курсът се провежда на руски език и английски езици (цената е по договаряне). Изпитът пред ИАМА е на български, руски или немски език - по избор.
Входни стандарти:
- навършени 18 години;
- основно образование - при представяне на диплом на чужд език е необходим лицензиран превод;
- здравословна годност, потвърдена чрез медицинско свидетелство, издадено от упълномощено от ИАМА медицинско заведение.

В курса се изучават: навигация, морско дело, техническа подготовка, морско законодателство и Международните правила за предотвартяване на сблъсквания на море (МППСМ).
Он-лайн Дистанционното обучение е разрешено със заповед 3-76/07.05.2020  на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация“. Теоретичната част от курса се провежда в дистанционна(онлайн) форма. По този начин
курсът е достъпен за всеки кандидат, без значение от това, къде се намира - в България или по света. Практическата част, упражнения и плавателна практика, се провежда присъствено.

Преподаватели: к.д.п. Н.Нейчев, к.д.п. Станойков, кдп. Русев,
кап. Йорданов, кап.Апостолов
Плавателна практика: мвя “Огинев” - к.д.п. Св.Тенев
600 лева
14-16 работни дни вечерен

10 дни дневен

Дистанционно
19-20 дни

Курс на английски език: 1800 лв. -дневен или вечерен.

Допълнителни занятия по ветроходство в акваторията на Варненския залив или езеро
150 лв./час
2Курс „Подготовка на водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда” съгл. Чл.44 т.4 от Наредба №6Обучението в курса е предназначено за лица, които ще изпълнават длъжност „Водач на кораб до 40 бруто тона, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда”,
Входни стандарти:
- валидно свидетелство за правоспособност „Водач на кораб до 40БТ”;
- възраст над 20 години;
- преминат курс „Управление на тълпата на борда на пътнически кораб” (Пр.V/2, т.4, А-V/2 т.1 на Конвенцията STCW)
- здравословна годност, потвърдена чрез медицинско свидетелство, издадено от упълномощено медицинско заведение;
- плавателен стаж най-малко 12 месеца като „Водач на кораб до 40 БТ”, извършвал сезонен превоз на хора с до 12 души на борда, издаден от ДМА;


Преподавател: к.д.п. Т.Владков
Практика: мвя “Орфей” с к.д.п. Т.Владков
170 лева
2 дни
3Офицер по сигурността на кораба

Ship Security officer
Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на кораби от морския флот.

Преподаватели: к.д.п. И.Станойков, к.д.п. Р.Русев, к.д.п. Н.Нейчев
155 лева
2дни
4Компетентност на морските лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността на кораба.
                                          Proficiency for seafarers with designated security duties  
Курсът е задължителен за всички морски лица, работещи на кораби от морския флот, попадащи под обхвата на ISPS Code , които при изпълнение на своите задължения са натоварени и със задълженията за постигане на сигурност на кораба.

Преподаватели: к.д.п. И.Станойков, к.д.п. Р.Русев , к.д.п. Т. Владков, к.д.п. Н.Нейчев
140 лева 
2 дни
  
5Елементарни познания за сигурността на кораба

Proficiency in Security Awareness
Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско ниво, и всички останали лица извън тези от лицата от управленско и оперативно ниво (включително стажанти), работещи на кораби, попадащи под обхвата на ISPS Code , които нямат преки задължения за постигане на сигурност на кораба.

Преподаватели: к.д.п. И.Станойков, к.д.п. Р.Русев , к.д.п. Т. Владков, к.д.п. Н.Нейчев
70 лева 
1 ден
    
6Опазване на околната среда

Marine Environmental Awareness
Курсът е фокусиран върху присъствието на човешкия фактор в опазването на околната среда и е предназначен за обучение, стимулиране в тази насока на морските лица, притежаващи квалификация вахтен помощник капитан и по-висока, вахтен механик и по-висока и електромеханик.
Този курс стимулира морските лица да имат по-позитивна, по-активна роля и по-голяма отговорност в опазването на околната среда.

Преподаватели: к.д.п. И.Станойков, к.д.п. Р.Русев, к.д.п. Н.Нейчев
70 лева 
2 дни
7Специализирано обучение за екипажи на пътнически кораби (вкл. и за екипажи на РО-РО пътнически кораби)”


Specialized Training for Personnel on Passenger Ships incl. RO-RO Passenger Ships
Курсът е предназначен за запознаване с конструктивните и експлоатационните изисквания за безопасност на пътнически кораб (вкл. ро-ро пътнически кораб), подготовката на екипажа на пътнически кораб за безопасно управление на неорганизирани групи от хора в аварийни ситуации, подготовката по отношение на реакциите, управлението и поведението на човек в критични ситуации, подготовката по безопасност на пътниците и товара и по водонепроницаемостта на корпуса на плавателния съд и всички мерки по безопасността на пътниците и товара.
Входни стандарти:
Обучаемите трябва да отговарят на следните изисквания:
- да имат навършени 16 години;
- да са преминали обучение в курс „Основна подготовка по морска безопасност” в съответствие с правило VІ/1 Табл. А-VІ/1-1, А-VІ/1-2, А-VІ/1-3, А-VІ/1-4 от конвенцията STCW’78 както е изменена.


Преподавател: к.д.п. Т. Владков
100 лева
 2 дни
8Курс „Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз” Курсът е предназначен да предостави знания и умения на всички лица от екипажа, които ще работят на нефтени или танкери химикаловози, както се изисква от Правило V/1-1 и Раздел А-V/1-1-1 на Конвенцията STCW’78 както е изменена. Отчетени са препоръките на IMO Моделен курс 1.01 “Basic training for oil and chemical tanker cargo operations”. Курсът включва обучение по процедурите и правилата за безопасност, предотвратяване на замърсяването на околната среда и пристанищните терминали, мерки и системи за противопожарна безопасност, както и процедурите и правилата за работа на различните видове нефтени танкери и танкери химикаловози.
Входни стандарти:
Обучаемите трябва да притежават свидетелство за съответната правоспособност, ако длъжността, която ще заемат изисква такова.
Допълнително обучаемите трябва да:
- са навършили 16 години;
- имат най-малко основно образование;
- са здравословно годни (подтвърдено чрез валидно медицинско свидетелство);
- са преминали обучение в курс „Основна подготовка по морска безопасност” в съответствие с правило VІ/1 Табл. А-VІ/1-1, А-VІ/1-2, А-VІ/1-3, А-VІ/1-4 от конвенцията STCW’78 както е изменена.


Преподаватели: к.д.п.И.Станойков, к.д.п. Р.Русев
300 лева
4 дни
9Курс “Подготовка на инструктори”

Training Course for Іnstructors
Курсът е предназначен за преподаватели в морски учебни заведения, морски офицери и служители в системата на морския и речния транспорт и администрация, на които им прeдстои или извършват обучение и подготовка на различни категории морски лица.

Преподаватели: к.д.п.И.Станойков, к.д.п. Р.Русев
400 лева 
6 дни 
10Курс „Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица”

Seafarers’ Assessment, Examination and Certification
Курсът е предназначен за преподаватели в морски учебни заведения, морски офицери и служители в системата на морския и речния транспорт и администрация, на които им прeдстои или извършват обучение, подготовка, оценяване, освидетелстване и изпитване на различни категории морски лица.

Преподаватели: к.д.п.И.Станойков, к.д.п. Р.Русев    
450 лева
7 дни 
11Курс „Морски възли”Курсът се провежда за запознаване с основните морски възли, използвани в корабоплаването.

Преподаватели: Ал. Йорданов, Е. Йорданов
60 лева
½ ден
12Курс „ Подобряване на знанията по общ морски английски език”Интензивен курс за подобряване на езиковите умения по общ морски английски език. Предназначен е за навигатори и механици, които искат да подобрят знанията си по английски език и да се подготвят за явяване на изпит.

Преподавател: ст.преп.Роза Нейчева
220 лева
3 дни


При отказ по време на провеждане на курсът, се възстановява до 50% от заплатената такса!


Курсовете, провеждани от „Варна Марийн” ООД са в съответствие с Националните стандарти на Изпълнителна Агенция „Морска Администрация” (ИАМА) за различни категории морски лица. Фирмата провежда и курсове и семинари, които не влизат в стандартите на ИАМА по заявки на корабопритежатели и граждани в областта на морските науки, професии и технологии.
Тематичните планове и програми са съставени в съответствие с допълнението на глава XI -2 към Конвенцията SOLAS 74, ISPS Code , методическите препоръки на съответните IMO Model курсове, поправките на STCW Code (от Манила 2010), изискванията на Европейския съюз и на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България.  

Фирма "Варна Марийн" ООД е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015 

Copyright (c) 2019 Варна Марийн ООД. Политика на ползване | Защита на личните данни

Created with Mobirise ‌

Free Web Site Maker