free bootstrap theme

 Курсове провеждани от „Варна Марийн” ООД 

Наименование на курса Анотация на курса Такси
продължителност 
1Водач на кораб до 40 БТ по море

Skipper up to 40 GT
Курсът е предназначен за подготовка на лица за придобиване на сертификат „Водач на плавателен съд до 40 бруто тона на море”, с който ще могат да управляват катер, лодка и яхта до 40 бруто тона и ще могат да работят на кораби в международно плаване като моряци. По заявка курсът се провежда и на руски и език и на немски с преводач - цената е по договаряне.

Входни стандарти:
- навършени 18 години;
- основно образование - при представяне на диплом на чужд език е необходим лицензиран превод;
- здравословна годност, потвърдена чрез медицинско свидетелство, издадено от упълномощено медицинско заведение;
- да могат да плуват.


Преподавател: к.д.п. Тодор Владков, кап. Мл. Христов
550 лева 
16 дни - вечерен
11 дни - дневен
2Курс „Подготовка на водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до
35 души на борда”
съгл. Чл.44 т.4
от Наредба №6
Обучението в курса е предназначено за лица, които ще изпълнават длъжност
„Водач на кораб до 40 бруто тона, извършващ сезонен превоз на хора
с до 35 души на борда”,

Входни стандарти:
- валидно свидетелство за правоспособност „Водач на кораб до 40БТ”;
- възраст над 20 години;
- преминат курс „Управление на тълпата на борда на пътнически кораб” (Пр.V/2, т.4, А-V/2 т.1 на Конвенцията STCW)
- здравословна годност, потвърдена чрез медицинско свидетелство, издадено от упълномощено медицинско заведение;
- плавателен стаж най-малко 12 месеца като „Водач на кораб до 40 БТ”, извършвал сезонен превоз на хора с до 12 души на борда, издаден от ДМА;


Преподавател: к.д.п. Тодор Владков
150 лева
2 дни
3Офицер по сигурността на кораба

Ship Security officer
Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на кораби от морския флот.


Преподавател: к.д.п. Тодор Владков
150 лева
2дни
4Компетентност на морските лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността на кораба.

Proficiency for seafarers with designated security duties 
Курсът е задължителен за всички морски лица, работещи на кораби от морския флот, попадащи под обхвата на ISPS Code , които при изпълнение на своите задължения са натоварени и със задълженията за постигане на сигурност на кораба.

Преподавател: к.д.п. Тодор Владков 
140 лева 
2 дни

120 лева за студенти на
ВВМУ и ТУ
   
5Елементарни познания за сигурността на кораба

Proficiency in Security Awareness
Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско ниво, и всички останали лица извън тези от лицата от управленско и оперативно ниво (включително стажанти), работещи на кораби, попадащи под обхвата на ISPS Code , които нямат преки задължения за постигане на сигурност на кораба.Преподавател: к.д.п. Тодор Владков
70 лева 
1 ден
 
60 лева за
студенти на
ВВМУ и ТУ
   
6Опазване на околната среда

Marine Environmental Awareness
Курсът е фокусиран върху присъствието на човешкия фактор в опазването на околната среда и е предназначен за обучение, стимулиране в тази насока на морските лица, притежаващи квалификация вахтен помощник капитан и по-висока, вахтен механик и по-висока и електромеханик. Този курс стимулира морските лица да имат по-позитивна, по-активна роля и по-голяма отговорност в опазването на околната среда.

Преподаватели: к.д.п. И.Станойков, к.д.п. Р.Русев
70 лева 
2 дни

60 лева за
студенти на
ВВМУ и ТУ
       
7Специализирано обучение за екипажи на пътнически кораби (вкл. и за екипажи на РО-РО пътнически кораби)

Specialized Training for Personnel on Passenger Ships incl. RO-RO Passenger Ships
Курсът е предназначен за запознаване с конструктивните и експлоатационните изисквания за безопасност на пътнически кораб (вкл. ро-ро пътнически кораб), подготовката на екипажа на пътнически кораб за безопасно управление на неорганизирани групи от хора в аварийни ситуации, подготовката по отношение на реакциите, управлението и поведението на човек в критични ситуации, подготовката по безопасност на пътниците и товара и по водонепроницаемостта на корпуса на плавателния съд и всички мерки по безопасността на пътниците и товара.

Входни стандарти:
- да имат навършени 16 години;
- да са преминали обучение в курс „Основна подготовка по морска безопасност” в съответствие с правило VІ/1 Табл. А-VІ/1-1, А-VІ/1-2, А-VІ/1-3, А-VІ/1-4 от конвенцията STCW’78 както е изменена.


Преподавател: к.д.п. Тодор Владков
70 лева
 2 дни

60 лева за
студенти на
ВВМУ и ТУ
       
8Курс „Подготовка за работа на нефтен танкер
и танкер химикаловоз”  
Курсът е предназначен да предостави знания и умения на всички лица от екипажа, които ще работят на нефтени или танкери химикаловози, както се изисква от Правило V/1-1 и Раздел А-V/1-1-1 на Конвенцията STCW’78 както е изменена. Отчетени са препоръките на IMO Моделен курс 1.01 “Basic training for oil and chemical tanker cargo operations”. Курсът включва обучение по процедурите и правилата за безопасност, предотвратяване на замърсяването на околната среда и пристанищните терминали, мерки и системи за противопожарна безопасност, както и процедурите и правилата за работа на различните видове нефтени танкери и танкери химикаловози.

Входни стандарти:
Обучаемите трябва да притежават свидетелство за съответната правоспособност, ако длъжността, която ще заемат изисква такова.


Допълнително:
- да са навършили 16 години;
- имат най-малко основно образование;
- да са здравословно годни (подтвърдено чрез валидно медицинско свидетелство);
- да са преминали обучение в курс „Основна подготовка по морска безопасност” в съответствие с правило VІ/1 Табл. А-VІ/1-1, А-VІ/1-2, А-VІ/1-3, А-VІ/1-4 от конвенцията STCW’78 както е изменена.


Преподаватели: к.д.п. И. Станойков, к.д.п. Р. Русев
250 лева
4 дни
9Курс “Подготовка на инструктори”

Training Course for Іnstructors
Курсът е предназначен за преподаватели в морски учебни заведения, морски офицери и служители в системата на морския и речния транспорт и администрация, на които им прeдстои или извършват обучение и подготовка на различни категории морски лица.


Преподаватели: к.д.п. Д. Димитров, к.д.п. И. Станойков, кап. Мл. Христов 
400 лева 
6 дни 
10Курс „Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица”

Seafarers, Assessment, Examination and Certification
Курсът е предназначен за преподаватели в морски учебни заведения, морски офицери и служители в системата на морския и речния транспорт и администрация, на които им прeдстои или извършват обучение, подготовка, оценяване, освидетелстване и изпитване на различни категории морски лица.

Преподаватели к.д.п. Д. Димитров, к.д.п. И. Станойков, кап. Мл. Христов
450 лева
7 дни 
11Курс „Морски възли”Курсът се провежда за запознаване с основните морски възли, използвани в корабоплаването.

Преподаватели: Ал. Йорданов, Е. Йорданов
50 лева
½ ден
12Курс „ Подобряване на знанията по общ морски английски език”Интензивен курс за подобряване на езиковите умения по общ морски английски език. Предназначен е за навигатори и механици, които искат да подобрят знанията си по английски език и да се подготвят за явяване на изпит.


Преподавател:
200 лева
3 дни

13Курс „Капитан на плаващо техническо средство”Обучението в курса е предназначено за лица със завършено средно образование, които заемат длъжности, изискващи допълнителни познания в областта на работата с плаващи технически средства, използвани в строително-техническия флот на РБългария, както и в пристанищата на РБългария; експлоатацията и поддържането му; защитите от аварии; безопасност на труда при експлоатация на плавателни съдове и опазване на околната среда; познания по Международните правила за предпазване от сблъскване по море 1972г., комбинираната система от морски плаващи знаци IALA, регион А, морското законодателство в тази област, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 6 за компетентност на морските лица в РБългария.

Входни стандарти:
- най-малко средно образование;
- морска правоспособност: свидетелство за основната правоспособност, даваща права на кандидата да бъде капитан на кораб в съответствие с района на плаване и бруто тонажа на плаващото техническо средство и съгл. Наредба №6;


Преподавател: к.д.п. Тодор Владков
450 лева
10 дни
14Корабен рулевиRating forming part of navigational watch
Курсът е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност Корабен рулеви.

Входни стандарти:
- навършени 18 години;
- средно образование;
- плавателен стаж 6 месеца на длъжност „моряк” на кораби над 500 БТ, от които 2 месеца плавателна практика с дневник (чл.36, т.10 буква „бб”);
- здравословна годност, удостоверена с медицинско свидетелство, издадено от одобрено от МТИТС медицинско заведение.

Преподавател: к.д.п. Тодор Владков
800 лева
10 дни

Фирма "Варна Марийн" ООД е сертифицирана по стандарт ICO 9001:2015 

Copyright (c) 2019 Варна Марийн ООД. Политика на ползване | Защита на личните данни